Rozporządzenie (WE) w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Po uchwaleniu 11.02.2009 w Komitecie Stałych Przedstawicieli i opublikowaniu 30.05.2009 w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej (L 135), dnia 19 czerwca 2009 weszło w życie nowe „Rozporządzenie (WE) z dnia 29 maja 2009 r. nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. Względem aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością to nowe rozporządzenie uzupełnia istniejące rozporządzenie ramowe 1935/2004. Pod pojęciem aktywnych materiałów i wyrobów rozumiemy takie, które przeznaczone są do przedłużenia okresu przydatności zapakowanej żywności lub utrzymania wzgl. ulepszenia jej stanu, ponieważ celowo zawierają składniki mogące oddawać substancje do zapakowanej żywności lub do środowiska otaczającego żywność, bądź je z nich pobierać. Inteligentne materiały mające kontakt z żywnością mogą monitorować stan zapakowanej żywności (np. oznaki przerwania łańcucha chłodniczego). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie będzie w przyszłości w zgodzie z rozporządzeniem kontrolować składniki aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością za pomocą systemu zezwoleń. Skontrolowane i dozwolone w ten sposób substancje będą wymienione w stosownych wykazach, a następnie będą mogły być stosowane wyłącznie podczas produkcji stosownych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Brak zastrzeżeń wobec stosowanych substancji musi z wyprzedzeniem przedstawić przedsiębiorstwo wprowadzające do obiegu. Ponadto, rozporządzenie reguluje wymogi produkcyjne aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz oznaczenie zastosowania aktywnych i inteligentnych materiałów. Rozporządzenie zawiera regulacje dot. deklaracji zgodności aktywnych i inteligentnych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością bazujących na tworzywach sztucznych. Przepisy dot. oznaczenia i deklaracji zgodności należy uwzględniać od 19 grudnia 2009 r. W praktyce, to nowe rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania dla standardowo wykorzystywanych wyrobów z kartonu niezawierających aktywnych lub inteligentnych materiałów, ponieważ względem zakresu obowiązywania tego rozporządzenia w nr 5 uwag wstępnych powiedziano: Substancje (składniki) te odpowiedzialne za aktywną i/lub inteligentną funkcję materiału lub wyrobu należy poddawać ocenie zgodnie z tym rozporządzeniem. Części pasywne, jak np. materiały opakowania dodane do substancji, powinny być objęte specjalnym postanowieniem wspólnoty lub państw członkowskich obowiązującym dla tych materiałów i wyrobów.

polski
close slider

Dane kontaktowe